Bestuurscommissie Sociaal Beleid

Bestuurscommissie Sociaal Beleid

De Bestuurscommissie Sociaal Beleid (BSB) is statutair het adviesorgaan van het bestuur van de WU. De BSB kan gevraagd en ongevraagd advies afgeven.

In de BSB zijn een vijftiental grote en kleine ondernemingen in de sector afgevaardigd. De BSB heeft voornamelijk een rol bij de totstandkoming van het mandaat op basis waarvan het cao-overleg wordt gevoerd.

In de BSB komen onderwerpen aan de orde die zijn voorbereid door de gecombineerde Deskundigen/P&O-commissie, bestaande uit specialisten op het terrein van HR en arbeidsvoorwaarden. De BSB beoordeelt de onderwerpen en geeft advies af aan het Bestuur van de WU. Het WU-bestuur stelt vervolgens het mandaat vast. Dat is de onderhandelingsruimte die door het WU-bestuur aan de onderhandelingsdelegatie wordt meegegeven om het cao-overleg te voeren.

De BSB is betrokken bij de vaststelling van het mandaat, het aanwijzen van de werkgeversdelegatie en de afstemming van het cao-overleg, maar heeft daarin uitsluitend een adviesbevoegdheid. Besluitvorming geschiedt – statutair – door het bestuur en door de algemene ledenvergadering van de WU.