Categorie archief: Uitgelicht

Onderhandelingsresultaat CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Op 6 juli 2015 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en van FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB).

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017 en vervangt de zes bestaande cao’s binnen de uitgeefsector. Meer informatie over het onderhandelingsresultaat vindt u op de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu door cao-partijen aan de besturen en leden voorgelegd ter goedkeuring. Na de formele goedkeuringsprocedure, die naar verwachting in de loop van augustus zal zijn afgerond, wordt de cao met terugwerkende kracht tot 1 juli ingevoerd.

Na goedkeuring zal het NUV zijn leden via een aantal roadshows in september en oktober informeren over de invoering, implementatie en consequenties van de nieuwe cao. De directies van de NUV-lidbedrijven ontvangen deze maand nadere informatie over de roadshows.

Programma ‘Werkgevers gaan inclusief’

Met het programma Werkgevers gaan inclusief ondersteunt AWVN werkgevers, die in hun onderneming ruimte willen maken voor mensen met een beperking. Leden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) kunnen aan dit programma deelnemen.  Groepen van minimaal tien werkgevers worden in vier tot vijf sessies begeleid bij het scheppen van voorwaarden, het vinden van mogelijkheden en tot slot het formuleren van hun ambitie – hoeveel banen de werkgever in de komende jaren beschikbaar kan maken voor de doelgroep van de Participatiewet.

Businesscase voor werkgevers
Het onderzoek dat Werkgevers gaan inclusief vorig jaar heeft uitgevoerd, wees uit dat er een sluitende businesscase mogelijk is voor werkgevers bij het aan de slag helpen van mensen met een beperking. De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in een brochure en in een video.

Doelgroepen, stappenplannen, instrumenten en tegemoetkomingen
Werkgevers die hun ambitie geformuleerd hebben, willen weten om welke doelgroepen het nu precies gaat, wat de juiste stappen zijn en op welke instrumenten en tegemoetkomingen zij mogen rekenen. Daartoe is de publicatie Mensen met een beperking aan de slag helpen een informatief hulpmiddel.

FNV KIEM organiseert op 26 juni het iPublish Event

FNV KIEM organiseert op vrijdag 26 juni aanstaande in de scheepsbouwloods Amsterdam op de NDSM-werf het iPublish Event. Een evenement speciaal voor mensen die werkzaam zijn in de uitgeverijbranche. De doelstelling voor dit evenement is om mensen uit de uitgeverijbranche op een leuke manier te informeren over de nieuwe cao met het persoonlijk keuzebudget en de ontwikkelde loopbaanapp. Voor meer informatie zie iPublish Event.

Goedkeuringsprocedure onderhandelingsresultaat CAO Uitgeverijbedrijf positief afgerond

Begin oktober 2014 bereikte de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Op 15 december, is bekend geworden dat de leden van alle betrokken cao-partijen ook akkoord zijn met het behaalde cao-resultaat.

CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf  die per 1 januari 2015 van kracht is, komt tegemoet aan de behoefte van zowel werknemer als werkgevers aan meer flexibele arbeidsvoorwaarden. Enerzijds bevat de nieuwe cao een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en -regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector. Voor de journalistieke beroepsgroep zijn aanvullend specifieke arbeidsvoorwaarden opgenomen. Anderzijds biedt de cao iedere onderneming in de uitgeverijsector veel ruimte voor eigen beleid en maatwerk voor de individuele werknemer om zijn arbeidsvoorwaarden zo specifiek mogelijk  in te richten. De CAO voor het Uitgeverijbedrijf sluit daarmee goed aan op de ontwikkelingen in het medialandschap.

Uitvoerings- en invoeringsafspraken

De onderhandelingsresultaten en overige afspraken zijn te raadplegen op de website van Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Omdat het goedkeuringstraject meer tijd in beslag heeft genomen dan was voorzien, is er niet voldoende tijd om vóór 1 januari aan alle vervolgafspraken invulling te geven. Op dit moment vindt overleg plaats over de diverse uitvoerings- en invoeringsafspraken,  inclusief de overgangsbepalingen, om de transformatie naar de nieuwe cao, soepel te laten verlopen.

Cao Roadshows

Om meer bekendheid te geven aan de CAO voor het Uitgeverijbedrijf heeft NUV Academy, het professionaliseringsprogramma van het NUV, een viertal roadshows georganiseerd voor leden van het NUV dan wel de WU. De reacties tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten op het onderhandelingsresultaat zijn tot nu toe erg positief.

Onderhandelingsresultaten CAO voor het Uitgeverijbedrijf (2015) en huidige 6 cao’s (2014)

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) heeft op 3 oktober 2014 met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze gaat in per 1 januari 2015. Daarnaast heeft de WU een onderhandelingsresultaat bereikt over de huidige zes cao’s in de uitgeverijsector (CAO’s BTU, DU, DJ, PU, OP en VAK) in 2014. De resultaten worden binnenkort aan de leden van de betrokken cao-partijen ter goedkeuring voorgelegd.

Met het onderhandelingsresultaat over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf is een mijlpaal bereikt in een proces dat in 2011 door de betrokken partijen, aanvankelijk als een gezamenlijke studie naar een raam-cao, is ingezet. De CAO voor het Uitgeverijbedrijf vervangt per 1 januari 2015 zes cao’s (CAO’s BTU, DU, DJ, PU, OP en VAK) in de sector uitgeverijbedrijf en bevat een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en -regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector.

De WU is in 2013 afgesplitst van branchevereniging het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en sluit sindsdien namens werkgevers zelfstandig de cao’s in de sector af. De onderhandelingsresultaten zijn bereikt met de werknemersorganisaties FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Persbericht-Onderhandelingsresultaten-2014
Onderhandelingsresultaat-2014-BTU-DU–07-10-2014–def
Onderhandelingsresultaat-2014-DJ-PU-OP-VAK–07-10-2014–def

Sectorplan Uitgeverijbedrijf ontvangt ruim 6 miljoen subsidie

Op 11 september 2014 heeft het Agentschap van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de definitieve beschikking afgegeven voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf. De omvang van de subsidie bedraagt ruim 6 miljoen euro. Dit beslaat 50 procent van de totale kosten die in het sectorplan voor diverse maatregelen zijn opgenomen.

Regeling cofinanciering sectorplannen

In 2013 heeft minister Asscher van SZW heeft de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ in het leven geroepen om in crisistijd de werkgelegenheid te stimuleren. Daarvoor is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld aan deelnemende sectoren om activiteiten in 2014 en 2015, zoals van-werk-naar-werk-begeleiding en scholing, te cofinancieren.

Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Ook de uitgeverijsector kampt met arbeidsmarktproblemen, onder meer door een sterke daling in oplagecijfers, advertentie-inkomsten en consumentenbestedingen. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op verzoek van de leden het initiatief genomen tot een sectorplan voor het uitgeverijbedrijf, dat door het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf als hoofdaanvrager is ingediend bij SZW. Doel van het sectorplan is om de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Gezamenlijk willen werkgevers en werknemers zich maximaal inspannen om bij te dragen aan een succesvolle transitie van het uitgeverijbedrijf.

De maatregelen in dit sectorplan betreffen onder meer werk-naar-werktrajecten, scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn en vormen een aanvulling op reeds bestaande voorzieningen.

Uitvoering sectorplan

Voor de uitvoering van het sectorplan wordt een projectorganisatie ingesteld, dat onder leiding en toezicht van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf zal opereren.  NUV Academy organiseert op 14 oktober aanstaande een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden in de uitgeverijsector. Een uitnodiging daarvoor zal op korte termijn worden uitgestuurd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.