Categorie archief: Uitgelicht

Premiepercentages en rekenregels per 1 januari 2018

Voor het jaar 2018 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao-fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de cao voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2018.
Ook zijn de rekenregels per 1 januari 2018 bekend. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ledenbrief WU Premies 2018
Bijlage+Rekenregels+januari+2018
RR+jan+2018+bijlage+II.1-II.3-2
RR+jan+2018+bijlage+II.4-II.6-2

Premiepercentages
per 1 januari 2017

Voor het jaar 2017 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de CAO voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2017. Ook zijn de rekenregels per 1 januari 2017 bekend. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Premiepercentages
per 1 januari 2016

Voor het jaar 2016 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. Aangezien in september 2015 door cao partijen overeenstemming is bereikt over de cao voor het Uitgeverijbedrijf (cao UB) 2015-2017 zijn fondsbenamingen, waar nodig, aangepast.

Voor het overzicht met de premies sociale verzekeringen per 1 januari 2016 verwijzen wij naar de publicatie van de Staatscourant.

Bundel ‘De cao van de 21ste eeuw’

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf, het resultaat van de inspanningen van sociale partners in de sector Uitgeverijbedrijf, is in 2015 bereikt vanuit de overtuiging dat de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen in de 21ste eeuw meer moeten zijn toegerust op flexibiliteit en maatwerk voor zowel werkgever als werknemer.

Het besef dat de klassieke inrichting van de cao aan vernieuwing toe is, leeft ook bij andere bedrijfstakken en bij grote ondernemingen. AWVN heeft in het najaar van 2015 een bundel gepubliceerd waarin de wording van de ‘cao van de 21ste eeuw’ in een tiental succesverhalen is beschreven.

U kunt deze bundel, waarvan ook het verhaal van de wording van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf deel uitmaakt, hier downloaden.

Bron: Uitgeverijbedrijf.nl

Formeel akkoord CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB)

Per 8 september 2015 is formeel akkoord bereikt over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017. Alle bij deze cao betrokken partijen (Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten) hebben op 8 september hun goedkeuringprocedures over het onderhandelingsresultaat d.d. 6 juli 2015 met een positief resultaat afgerond. Dat betekent dat de ‘CAO voor het Uitgeverijbedrijf’ nu formeel tot stand is gekomen.

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de zes cao’s die tot en met 31 december 2014 in de sector Uitgeverijbedrijf van kracht waren. De doelgroepen uit de vroegere cao’s zijn in deze cao benoemd als functiegroepen. Belangrijke winst is de flexibiliteit voor zowel de onderneming als voor de werknemer, om de arbeidsvoorwaarden naar wens in te richten.

Basisregeling
De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Voor de onderneming bestaat ook de mogelijkheid om op veel onderwerpen van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met de medezeggenschap  of met de individuele werknemer.

Basisbepalingen en specifieke functiegroepbepalingen
De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn verdeeld over basisbepalingen, die gelden voor alle werknemers die onder de cao vallen, en functiegroepbepalingen, die alleen betrekking hebben op de werknemers die onder een bepaalde functiegroep vallen. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op de basisbepalingen, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)
Voor de werknemer bestaat er met ingang van 1 januari 2016 een persoonlijk keuzebudget. Dat betekent dat een aantal arbeidsvoorwaarden in geld is vertaald en vervolgens in een persoonlijk budget terecht is gekomen. De werknemer heeft de mogelijkheid om daarmee eigen keuzes te maken. Het bedrag van het persoonlijk keuzebudget kan ook jaarlijks worden uitgekeerd.

Eén cao in twee delen: Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek
De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is één cao, maar op de website www.uitgeverijbedrijf.nl wordt de cao echter in twee verschijningsvormen getoond:

  • Deel I Algemeen toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die geen journalist zijn.
  • Deel II Journalistiek toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die journalist zijn.

Wie de website bezoekt dient voorafgaand een keuze te maken tussen ‘Deel I Algemeen’ en ‘Deel II Journalistiek’.

Onderhandelingsresultaat CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Op 6 juli 2015 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en van FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB).

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017 en vervangt de zes bestaande cao’s binnen de uitgeefsector. Meer informatie over het onderhandelingsresultaat vindt u op de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu door cao-partijen aan de besturen en leden voorgelegd ter goedkeuring. Na de formele goedkeuringsprocedure, die naar verwachting in de loop van augustus zal zijn afgerond, wordt de cao met terugwerkende kracht tot 1 juli ingevoerd.

Na goedkeuring zal het NUV zijn leden via een aantal roadshows in september en oktober informeren over de invoering, implementatie en consequenties van de nieuwe cao. De directies van de NUV-lidbedrijven ontvangen deze maand nadere informatie over de roadshows.

Programma ‘Werkgevers gaan inclusief’

Met het programma Werkgevers gaan inclusief ondersteunt AWVN werkgevers, die in hun onderneming ruimte willen maken voor mensen met een beperking. Leden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) kunnen aan dit programma deelnemen.  Groepen van minimaal tien werkgevers worden in vier tot vijf sessies begeleid bij het scheppen van voorwaarden, het vinden van mogelijkheden en tot slot het formuleren van hun ambitie – hoeveel banen de werkgever in de komende jaren beschikbaar kan maken voor de doelgroep van de Participatiewet.

Businesscase voor werkgevers
Het onderzoek dat Werkgevers gaan inclusief vorig jaar heeft uitgevoerd, wees uit dat er een sluitende businesscase mogelijk is voor werkgevers bij het aan de slag helpen van mensen met een beperking. De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in een brochure en in een video.

Doelgroepen, stappenplannen, instrumenten en tegemoetkomingen
Werkgevers die hun ambitie geformuleerd hebben, willen weten om welke doelgroepen het nu precies gaat, wat de juiste stappen zijn en op welke instrumenten en tegemoetkomingen zij mogen rekenen. Daartoe is de publicatie Mensen met een beperking aan de slag helpen een informatief hulpmiddel.

FNV KIEM organiseert op 26 juni het iPublish Event

FNV KIEM organiseert op vrijdag 26 juni aanstaande in de scheepsbouwloods Amsterdam op de NDSM-werf het iPublish Event. Een evenement speciaal voor mensen die werkzaam zijn in de uitgeverijbranche. De doelstelling voor dit evenement is om mensen uit de uitgeverijbranche op een leuke manier te informeren over de nieuwe cao met het persoonlijk keuzebudget en de ontwikkelde loopbaanapp. Voor meer informatie zie iPublish Event.